Ereloon & kosten

BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht hanteert volledige transparantie op het vlak van kosten en erelonen.

Voor onze prestaties wordt een uurtarief gerekend, dat bepaald wordt in functie van de ervaring en kennis van onze advocaten. BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht deelt de klant van bij de eerste afspraak in alle transparantie de uurtarieven toe die zullen worden toegepast. Bij elke afrekening wordt aan de klant een gedetailleerde prestatielijst bezorgd, waarop de klant kan onderscheiden welke prestaties er geleverd werden, hoeveel tijd daaraan werd besteed, en welke advocaat ze verricht heeft. Administratiekosten worden op forfaitaire basis in rekening gebracht en kosten voor de tussenkomst van derden worden eenvoudigweg doorgerekend, tenzij ze met het akkoord van de klant rechtstreeks gefactureerd worden. In langlopende zaken worden, behoudens andersluidende afspraak, regelmatig tussentijdse facturen gestuurd, zodat de klant op het einde van de rit niet voor een verrassing komt te staan.

BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht staat open voor gedeeltelijke vergoeding voor de prestaties van haar advocaten door middel van een succes fee indien de aard van de zaak zich daartoe leent en de klant daar interesse in heeft.

BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht wil dat de klant volledig geïnformeerd aan het dossier begint. Dat houdt niet alleen de kennis in van de prijs voor de tussenkomst van onze advocaten, maar ook een zo goed mogelijke kennis over de te verwachte kosten van een eventuele gerechtelijke procedure, de geschatte duur ervan, enz. ... Goede en volledige informatieverstrekking is de basis van een goede en professionele samenwerking.

Algemene voorwaarden

BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht selecteert derden waarop zij beroep doet voor de behandeling of afhandeling van dossiers of die zij daarbij betrekt met de grootste zorg. Samenwerking of doorverwijzing naar derden gebeurt steeds na voorafgaandelijk overleg en akkoord van de klant. BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

De aansprakelijkheid van BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht beperkt zich tot het bedrag dat gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van haar deelgenoten.

De facturen van BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van €100,00, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade. Bij gebrek aan tijdige betaling is BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht eveneens gerechtigd om vanaf de vervaldag een conventionele moratoire rente in rekening te brengen die gelijk is aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

Op de overeenkomst tussen BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Wettelijke informatie

BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht is een groepering van advocaten die zich tot doel stelt de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord. De vennoten van de groepering zijn natuurlijke personen en burgerlijke besloten vennootschappen.

De advocaten werkzaam binnen BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht hebben de toelating om overal in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Tenzij anders aangeduid zijn ze lid van de Antwerpse balie, onder de titel van “advocaat” en oefenen ze hun beroepswerkzaamheden uit via onderstaande ondernemingsnummers.

Herman BUYSSENS bv bvba (KBO/BTW-nummer 0835.008.266)

  • Mr. Herman Buyssens
  • Mr. Sofie Vandermeersch
  • Mr. Tony Van de Calseyde

Mr. Kim Clinckemalie (KBO/BTW-nummer 0816.816.610) (Balie Kortrijk)
Mr. Jan Heynen (KBO/BTW-nummer 0897.202.686)
Mr. Aurélie Peeters (KBO/BTW-nummer 0561.920.901)
Mr. Sophie Zachée (KBO/BTW-nummer 0633.689.419)

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is in eerste rang verzekerd bij nv Amlin Europe, Koning Albert II-Laan 37, 1030 Brussel , België.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is in tweede rang verzekerd bij nv AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, België.
De verzekeringspolis verleent wereldwijde dekking met uitzondering van de VS en Canada.