Is het verplichte reïntegratietraject van langdurig zieke werknemers disruptief?

Sofie
Vandermeersch
05 juli 2017

Veel KMO’s zien zich geconfronteerd met werknemers die langdurig afwezig zijn wegens ziekte. 

Normaal gezien hervatten die werknemers na verloop van tijd het werk en keren ze terug naar de onderneming. Van sommigen onder hen is echter geweten dat zij wellicht nooit nog in staat zullen zijn om hun taak terug op te nemen.

Tot voor kort bleven zij noodgedwongen op de payroll van de werkgever staan. Op zich is dat geen probleem, maar voor de werkgever zijn hier wel risico’s aan verbonden.  De anciënniteit van deze werknemers loopt immers door tijdens hun afwezigheid en creëert ongewild een sociaal passief, dat op termijn voor problemen kan zorgen. 

Sinds 1 januari 2017 zijn de regels rond de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van medische overmacht wegens de definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer verstrengd.  Voortaan kan de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer pas worden beëindigd zonder opzegtermijn of opzegvergoeding nadat een re-integratietraject doorlopen werd.

Hoewel dit er op het eerste zicht toe leidt dat het nu nog moeilijker is geworden om de arbeidsovereenkomst van langdurig zieken te beëindigen, biedt de nieuwe regelgeving ook onverwachte perspectieven.

Nieuw is immers dat nu ook de werkgever het initiatief kan nemen voor het opstarten van het re-integratietraject.  Vroeger konden enkel de werknemer, zijn behandelend arts of de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dat.

Doet hij dat én de arbeidsgeneesheer is van oordeel dat de werknemer definitief ongeschikt is om het werk ooit nog te hervatten, dan is de vaststelling van het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht mogelijk.

Zelfs als de arbeidsgeneesheer vindt dat er nog een kans is op terugkeer in de onderneming, blijft de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht mogelijk, maar dat vereist een goede voorbereiding en correcte motivering.

blogs overzicht