Wettelijke informatie

BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht is een groepering van advocaten die zich tot doel stelt de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord. De vennoten van de groepering zijn natuurlijke personen en burgerlijke besloten vennootschappen.

De advocaten werkzaam binnen BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht hebben de toelating om overal in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Tenzij anders aangeduid zijn ze lid van de Antwerpse balie, onder de titel van “advocaat” en oefenen ze hun beroepswerkzaamheden uit via onderstaande ondernemingsnummers.

BUYSSENS EMPLOYMENT LAWYERS bv (KBO/BTW-nummer 0835.008.266) 

Mr. Herman Buyssens
Mr. Sofie Vandermeersch
Mr. Tony Van de Calseyde voor TVDC Legal bv (KBO/BTW-nr  1000.475.321)

Mr. Aurélie Peeters (KBO/BTW-nummer 0561.920.901)

Mr. Anouck Stabel (KBO/BTW-nummer 0700.872.510)

Mr. Marie Verhaert (KBO/BTW-nummer 0752.763.451)

Mr. Valeria Simonian (KBO/BTW-nummer 0781.905.914)

Mr. Noa Janssens (KBO/BTW-nummer 0804.815.235)

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is in eerste rang verzekerd bij nv Amlin Europe, Koning Albert II-Laan 37, 1030 Brussel , België.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is in tweede rang verzekerd bij nv AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, België.
De verzekeringspolis verleent wereldwijde dekking met uitzondering van de VS en Canada.

Ereloon & kosten

BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht hanteert volledige transparantie op het vlak van kosten en erelonen.

Voor onze prestaties wordt een uurtarief gerekend, dat bepaald wordt in functie van de ervaring en kennis van onze advocaten. BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht deelt de klant van bij de eerste afspraak in alle transparantie de uurtarieven toe die zullen worden toegepast. Bij elke afrekening wordt aan de klant een gedetailleerde prestatielijst bezorgd, waarop de klant kan onderscheiden welke prestaties er geleverd werden, hoeveel tijd daaraan werd besteed, en welke advocaat ze verricht heeft. Administratiekosten worden op forfaitaire basis in rekening gebracht en kosten voor de tussenkomst van derden worden eenvoudigweg doorgerekend, tenzij ze met het akkoord van de klant rechtstreeks gefactureerd worden. In langlopende zaken worden, behoudens andersluidende afspraak, regelmatig tussentijdse facturen gestuurd, zodat de klant op het einde van de rit niet voor een verrassing komt te staan.

BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht staat open voor gedeeltelijke vergoeding voor de prestaties van haar advocaten door middel van een succes fee indien de aard van de zaak zich daartoe leent en de klant daar interesse in heeft.

BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht wil dat de klant volledig geïnformeerd aan het dossier begint. Dat houdt niet alleen de kennis in van de prijs voor de tussenkomst van onze advocaten, maar ook een zo goed mogelijke kennis over de te verwachte kosten van een eventuele gerechtelijke procedure, de geschatte duur ervan, enz. ... Goede en volledige informatieverstrekking is de basis van een goede en professionele samenwerking.

Algemene voorwaarden

BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht selecteert derden waarop zij beroep doet voor de behandeling of afhandeling van dossiers of die zij daarbij betrekt met de grootste zorg. Samenwerking of doorverwijzing naar derden gebeurt steeds na voorafgaandelijk overleg en akkoord van de klant. BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

De aansprakelijkheid van BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht beperkt zich tot het bedrag dat gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van haar deelgenoten.

De facturen van BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van €100,00, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade. Bij gebrek aan tijdige betaling is BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht eveneens gerechtigd om vanaf de vervaldag een conventionele moratoire rente in rekening te brengen die gelijk is aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

Op de overeenkomst tussen BUYSSENS Advocaten Sociaal Recht en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2020

1 Algemeen

1. Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door HERMAN BUYSSENS BV (hierna « wij »), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,      Léon Stynenstraat 75 c, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0835.008.266.

2. Gelieve deze Privacy Policy aandachtig te lezen, vermits deze essentiële informatie bevat over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door Buyssens Advocaten Sociaal Recht. Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze Privacy Policy kan u steeds contact opnemen met:
Mr. Sofie Vandermeersch
Léon Stynenstraat 75 c
2000 Antwerpen
T 03 361 07 50
F 03 248 49 73
sv@buyssens-law.be

3. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk met de inhoud ervan akkoord, evenals met de verwerking van uw persoonsgegevens.

2 Wettelijk kader en Toepassingsgebied

4. Deze Privacy Policy wordt uitgevaardigd in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming dd. 27 april 20161 en de Belgische regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens.

5. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in het licht van de Algemene verordening gegevensbescherming.

6. Deze Privacy Policy is van toepassing op alle diensten die wij verstrekken en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitoefenen. Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website (www.buyssens-law.be) of wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening.

3 Persoonsgegevens

7. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die wij echt nodig hebben om de doelstellingen waarvoor wij ze verwerken te bereiken (infra punt 4).

8. Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, aanspreektitel, etc.);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, dossiernummer, etc.);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, etc.);
 • Elektronische gegevens (Ip-adres, cookies, etc.).

9. Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en verwerken, is afhankelijk van uw relatie tot ons.

10. Wij willen u er graag op wijzen dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt. Wij gaan ervan uit dat deze correct zijn. Indien uw gegevens niet meer correct zouden zijn, gelieve ons dit dan onverwijld te melden.

11. U kiest zelf welke persoonsgegevens u deelt. Indien bepaalde gegevens onjuist, onvolledig of niet-aanwezig zijn, hebben wij het recht bepaalde diensten niet te verlenen.

4 Doeleinden en Rechtsgrond van de verwerking

12. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden en op basis van de aangegeven rechtsgrond:

 • Klantengegevens en leveranciersgegevens: 
  Voor onze dienstverlening en/of activiteiten als advocatenkantoor verzamelen en verwerken wij persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens en elektronische gegevens van onze klanten, opdrachtgevers, leveranciers, hun personeel en medewerkers en andere nuttige contacten. De doeleinden hiervoor zijn onder andere uitvoering van de overeenkomst met onze klanten en opdrachtgevers, klantenbeheer en  boekhouding. Wij doen dit met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst, vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en of ons gerechtvaardigd belang.
 • Dossiergegevens:
  Naar aanleiding van onze dienstverlening als advocatenkantoor en in het kader van de behandeling van dossiers verzamelen en verwerken wij de persoonlijke identificatiegegevens van tegenpartijen en hun raadslieden, vakorganisaties en hun vertegenwoordigers, evenals van alle mogelijke andere betrokken personen zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen, burgerlijke partijen, curatoren, etc. De rechtsgronden hiervoor zijn het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.
 • Andere gegevens:
  Wij verzamelen en verwerken tevens persoonsgegevens van anderen (prospecten, confraters, nuttige contacten / netwerkcontacten, voormalige advocaten-medewerkers, -stagiairs of werknemers, sollicitanten, etc.). De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang.

5 Duur van de verwerking

13. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Wij verwijderen uw gegevens van zodra wij ze niet langer nodig hebben of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van persoonsgegevens heeft uitgeoefend.

6 Doorgifte aan derden en toegang door derden

14. Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van onze activiteiten, waarbij wij onze bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdragen, staken of indien wij failliet gaan, kan het zijn dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij trachten u van tevoren hierover te informeren, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

15. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting moeten onthullen. Wij trachten u van tevoren hierover te informeren, tenzij een wettelijke beperking speelt.

Bepaalde persoonsgegevens van u zullen worden doorgegeven aan en mogelijk worden verwerkt door de advocaten of werknemers verbonden aan het kantoor, rechtbanken en hoven, overheidsdiensten of derde-dienstverleners (IT-leverancier, boekhouder, sociaal secretariaat, verzekeringsmaatschappijen, etc.). Het is mogelijk dat deze derden zich bevinden buiten de Europese Economische Ruimte. Er zullen alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

16.  In het kader van de antiwitwaswetgeving waaraan wij als advocatenkantoor zijn onderworpen, worden gegevens van cliënten en betrokken derden (lasthebbers, uiteindelijke begunstigden, etc.) in bepaalde omstandigheden doorgestuurd naar de stafhouder van de bevoegde balie.

17. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, aangestelden en medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

7 Uw rechten

18. Onder de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Belgische regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens beschikt u over een aantal rechten.

Wij informeren u hierover bij deze graag.

19. Uw rechten zijn:

7.1 Recht op inzage

20. U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens wij van u bijhouden en waarvoor wij deze aanwenden.

7.2 Recht op verbetering (rectificatie)

21. U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben te verbeteren en of te vervolledigen.

7.3 Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

22. U heeft het recht de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden;
 • Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen enkele rechtsgrond is die het verwerken van uw persoonsgegevens toestaat;
 • Wanneer u uw op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wanneer uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

7.4 Recht op beperking van de verwerking

23. In sommige gevallen heeft u het recht te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken (bv. bij discussie over de accuraatheid van uw persoonsgegevens).

7.5 Recht op bezwaar

24. U heeft het recht u op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen.

25. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op uw recht van bezwaar.

7.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

26. U heeft het recht uw persoonsgegevens die u met ons gedeeld hebt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast mag u die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

7.7 Recht op intrekking van de toestemming

27. U heeft het recht uw toestemming op ieder moment in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u die toestemming hebt gegeven voor direct marketing. Uw persoonsgegevens zullen dan enkel nog worden verwerkt indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

7.8 Automatische beslissingen en profilering

28. Wij bevestigen dat de verwerking van uw persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledig geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

7.9 Uitoefening van uw rechten

29. U kan uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit te versturen naar:
Mr. Sofie Vandermeersch
Léon Stynenstraat 75c
2000 Antwerpen
T 03 361 07 50
F 03 248 49 73
sv@buyssens-law.be

30. Wij behandelen uw verzoek tot uitoefening van uw rechten zo spoedig mogelijk.

7.10 Recht om een klacht in te dienen en toegang tot de rechter

31. Indien u niet akkoord zou gaan met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende overheid, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

32. U kan zich ook steeds tot de rechter wenden. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

8 Technische en organisatorische maatregelen

33. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

34. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.