Ook ondernemingen hebben recht op privacy

Herman
Buyssens
15 maart 2019

Al te vaak wordt de GDPR en de Belgische Wet van 30 juli 2018 die deze GDPR in België implementeerde, beschouwd als een passe-partout regeling voor de bescherming van één ieders privacy.

Daarbij wordt uit het oog verloren dat de GDPR alleen natuurlijke personen beschermt en geen rechtspersonen.

Het lijdt echter geen twijfel dat ook rechtspersonen aanspraak kunnen maken op privacy.

De verwerking van gegevens over rechtspersonen en met name als rechtspersonen gevestigde ondernemingen, zoals de naam, de rechtsvorm van de rechtspersoon, de contactgegevens en alle gegevens betreffende de bedrijfsvoering, die niet tot het publieke domein behoren, verdient dan ook bescherming.

In het raam daarvan heeft Europa op 8 juni 2016 een richtlijn uitgevaardigd “betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan”.

Deze Europese Richtlijn 2016/943 werd op dezelfde datum als de GDPR in België geïmplementeerd, met name door een Wet van 30 juli 2018.

De bepalingen van de wet werden opgenomen in Boek XI van het Wetboek van Economisch Recht en werden onmiddellijk van kracht.

Het begrip “bedrijfsgeheim” kreeg hierdoor een wettelijk kader en moet voornamelijk bescherming bieden wanneer niet-publieke bedrijfsinformatie buiten de werkingssfeer valt van de bestaande intellectuele eigendomsrechten (merken, octrooien, tekeningen, modellen, enz…).

Het moet gaan om informatie die in haar geheel, dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen niet algemeen bekend is of gemakkelijk toegankelijk voor personen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie.

De informatie moet minstens een potentiële handelswaarde hebben vanwege haar vertrouwelijkheid.

Dit betekent dat het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken daarvan schadelijk zou kunnen zijn voor de belangen van het bedrijf.

Vereist is bovendien dat de persoon die rechtmatig over de informatie beschikt, redelijke veiligheidsmaatregelen moet hebben genomen om ze geheim te houden.

Dit kan betrekking hebben op contractuele geheimhoudingsclausules of nog op beveiligingsmaatregelen van netwerken, encryptie van communicatie, enz…

Bedrijfsgeheimen worden geacht rechtmatig verkregen te zijn wanneer dit door het Europees of nationaal recht vereist of toegestaan is, wanneer dit geschiedt door een praktijk die in overeenstemming is met de eerlijke handelspraktijken of door onafhankelijke ontdekking of observatie.

In de bedrijfscontext is significant dat bedrijfsgeheimen verkregen door de uitoefening van het recht van werknemers of werknemersvertegenwoordigers op informatie en raadpleging, geacht worden rechtmatig verkregen te zijn.

Wel is het zo dat de personeelsafgevaardigden in de sociale overlegorganen gehouden zijn tot een geheimhoudingsverplichting, die strafrechtelijk wordt gesanctioneerd door het Sociaal Strafwetboek, maar de ervaring leert dat deze niet altijd waterdicht is en overtredingen moeilijk sanctioneerbaar.

Openbaarmaking van bedrijfsgeheimen is ook toegelaten voor klokkenluiders en onderzoeksjournalisten, in zoverre hierdoor direct relevant wangedrag, onrecht of illegale activiteiten aan het licht worden gebracht en bewezen kan worden dat gehandeld werd in het kader van het algemeen openbaar belang.

Verkrijging of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen met het oog op de bescherming van een wettelijk erkend rechtmatig belang, wordt eveneens toegelaten.

Hierbij kan gedacht worden aan de werknemer die zich bedrijfsgeheimen heeft toegeëigend met het oog op de uitoefening van zijn rechten voor de rechter in het raam van een geschil met de werkgever.

Een schending van het bedrijfsgeheim kan bestreden worden met een arsenaal aan maatregelen.

Een stakingsvordering kan worden ingeleid die de stopzetting beveelt van het onrechtmatig gebruik op straffe van een dwangsom.

De vernietiging van documenten, materialen of elektronische bestanden die onrechtmatig werden verkregen of openbaar gemaakt, kan worden bevolen.

Eventueel inbreukmakende goederen kunnen op bevel van de rechter uit de handel worden genomen.

De houder van een bedrijfsgeheim beschikt ook over de mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen van de overtreder.

De ondernemingsrechtbanken zijn bevoegd.

In artikel 17 van de Arbeidsovereenkomstenwet worden de termen “fabrieksgeheimen en zakengeheimen” vervangen door “bedrijfsgeheimen”.


blogs overzicht