CAMERACONTROLE OP DE WERKPLAATS

Herman
Buyssens
08 oktober 2020

Deze materie wordt in België geregeld door de interprofessionele CAO nr. 68.

 Camerabewaking op de arbeidsplaats is enkel toegelaten voor het nastreven van specifieke doeleinden zoals de veiligheid en gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming, de controle van het productieproces en de controle van de arbeid van de werknemer.

Permanente controle is niet toegelaten. De controle moet voldoen aan de proportionaliteitsregel, met name hij moet verantwoord zijn door het na te streven doeleinde, toereikend, ter zake dienend en niet overmatig.

De bewaking mag in principe geen inbreuk in de privacy van de werknemer tot gevolg hebben en als dit wel het geval is, moet deze inbreuk tot een minimum beperkt worden.

Geheime camerabewaking kan slechts bij strafbare feiten.

Op 17 oktober 2019 sprak de Grote Kamer van het Europees Hof van de Rechten van de Mens een arrest uit over een zaak van cameracontrole wegens een vermoeden van diefstal in een Spaanse supermarkt.

 De controle geschiedde met zichtbare en verborgen camera’s.

Het personeel was op de hoogte van de installatie van de zichtbare, maar niet van de verborgen camera’s.

De verborgen camera’s waren op de kassa’s gericht en na tien dagen stelde de manager van de supermarkt diefstal vast van producten bij de kassa’s, waarop veertien werknemers werden ontslagen.

 Het Europees Hof van de Rechten van de Mens oordeelde dat het recht op privacy van de werknemers voldoende was gerespecteerd.

Het Hof stelde vast dat de camerabewaking tien dagen duurde en ophield toen er voldoende bewijs van de diefstal voorhanden was en de daders geïdentificeerd.

Het Hof onderstreepte dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de privacyverwachtingen van de werknemers in voor het publiek toegankelijke plaatsen, waar er voortdurend contact was met de klanten en andere plaatsen zoals toiletten of vestiaires waar een zeer hoge privacyverwachting geldt.

Het Hof stelt dat deze verwachtingen ook nog hoog zijn in een gesloten werkplaats zoals een kantoor.

Het Hof onderstreept dat het informeren van de werknemers over de camerabewaking noodzakelijk is, maar achtte in de voorliggende omstandigheden deze schending van de regels niet doorslaggevend.

Een hoger publiek of privaat belang kan het gebrek aan informatie rechtvaardigen.

 De kans is reëel dat indien dergelijke zaak zou worden voorgelegd aan een Belgische rechter, deze met toepassing van de Antigoonrechtspraak, die toelaat dat onrechtmatig verkregen bewijs soms toch wordt gebruikt, ook hier het bewijs toelaatbaar zou achten, mits het recht op een eerlijk proces van de werknemers niet in het gedrang kwam.

blogs overzicht